Laserowe wzmacnianie naczynek krwionośnych

Mech­a­nizm usuwa­nia zmian naczyniowych za pomocą lasera IPL: Ener­gia świ­etlna emi­towana z lasera jest pochła­ni­ana przez czer­wony barwnik krwi, tj. hemo­glo­binę i zamieni­ana na ciepło, pod­nosząc tem­per­aturę krwi.

Gdy krew osiąg­nie wystar­cza­jącą tem­per­aturę następuje koag­u­lacja i zniszcze­nie ściany naczy­nia, które po pewnym cza­sie jest usuwane z orga­nizmu. Aby zamknąć wszys­tkie popękane naczy­nia krwionośne z reguły potrzeba od 1 do 5 zabiegów wykony­wanych w ciągu kilku miesięcy. Zależy to od: ilości, śred­nicy i koloru naczyń oraz głębokości ich położenia.
Wskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu zamyka­nia naczyń laserem diodowym i IPL:

• zmi­any naczyniowe
• teleang­iek­tazje (posz­er­zone naczy­nia na skórze twarzy i nóg)
• naczy­ni­aki wrod­zone (naczy­ni­aki płaskie, star­cze, jamiste)
• posz­erzenia żylne nóg
• drobne żylaki
• rumie­nie, zacz­er­wie­nienia skóry
• trądzik różowaty

 

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu zamyka­nia naczyń laserem:

• ciąża i okres karmienia piersią
• stosowanie leków powodu­ją­cych wzrost wrażli­wości na światło (np. antybiotyki)
• stosowanie antykoag­u­lan­tów – leków obniża­ją­cych krzepli­wość krwi (np. Heparyna)
• stosowanie NLPZ (np. aspiryna)
• opalona skóra (2 tyg. przed i po zabiegu)
• zaburzenia krzep­nię­cia
• choroby krwi
• keloidy
• upośledze­nie goje­nia się skóry
• nowot­wory skóry
• źle prowad­zona cukrzyca

 

Po zabiegu laseroter­apii należy przestrze­gać kilka pod­sta­wowych zasad:

• unikać słońca, solar­ium i stosować preparaty chroniące przed promieniowaniem UV
• chronić skórę przed mrozem (sto­su­jąc ochronne pudry i kremy)
• unikać picia alko­holu, moc­nej herbaty, ostrych przypraw i pale­nia tytoniu
• unikać gorą­cych kąpieli i sauny
• zrezyg­nować ze stosowa­nia drażnią­cych preparatów kos­me­ty­cznych (toniki alko­holowe, pilingi gruboziarniste)
• stosować odpowied­nie pro­dukty do pielę­gnacji, które uszczel­ni­ają i wzmac­ni­ają śród­błonki naczyń włosowatych
• przyj­mować : wit.C, rutynę, wyciąg z kasztanowca.
Przed zabiegiem zamyka­nia naczyń krwionośnych:

W pier­wszej kole­jności przeprowadz­imy „wywiad”, który poz­woli zori­en­tować się o stanie zdrowia pac­jenta, by upewnić się czy nie ma jakichś prze­ci­wwskazań. Wyjaśn­imy również istotę zabiegu, ocen­imy zmi­any kwal­i­fiku­jące się do usunię­cia oraz poin­for­mu­jemy o real­nych efek­tach jakie zabieg może przynieść, a także o skutkach ubocznych.

 

Po wyjś­ciu z gabinetu:

Jeśli w trzy godziny po zabiegu odczują Państwo piecze­nie lub świąd, wów­czas można zas­tosować kos­me­tyki natłuszcza­jące (bez alko­holu). Cza­sami pojawia się też rumień i obrzęk, które bezpowrot­nie znikają w ciągu kilku minut. Pon­adto skóra staje się wrażli­wsza niż zwykle, wobec czego nie należy robić mak­i­jażu i powinno unikać się sytu­acji naraża­ją­cych skórę na urazy. Niewskazana jest sauna, solar­ium (nawet opalanie) oraz wysiłek fizy­czny (także fit­ness) przez kilka dni.

 

W celu przy­go­towa­nia skóry do zabiegów zamyka­nia naczyń laserem zale­camy wykonanie:

• jono­forezy
• mezoter­apii bezigłowej
Jono­foreza – wzmac­ni­anie naczyń krwionośnych. Polega na wprowadze­niu w głąb skóry za pomocą prądu gal­wan­icznego leczniczych pro­duk­tów z wit­a­m­iną C i z wyciągiem z kasz­tanowca. Wzmac­ni­ają się wtedy kruche naczy­nia oraz ich zwęże­nie i roz­jaśnie­nie. Jono­forezę wykonuje się w serii 6 – 12 razy co pół roku. Warto zde­cy­dować się na tę kurację zwłaszcza przed zamykaniem naczyń jak również po zabiegu.

Mezoter­apia bezigłowa — wzmac­ni­anie naczyń krwionośnych. To rewela­cyjny zabieg stosowany w przy­padku popękanych naczyń krwionośnych, rumieni, trądzika różowa­t­ego. W zabiegu stosowane są czyste bio­log­icznie ampułki: Rutin § Melilit Extrakt i Wit. C.

Rutyna – zmniejsza prze­puszczal­ność i poprawia elasty­czność naczyń krwionośnych.

Nos­trzyk żółty – pobudza przepływ krwi i udraż­nia żyły.

Wit. C – utrzy­muje praw­idłową budowę i czyn­ność naczyń krwionośnych.